پریدن غذا در مجاری تنفسی

پریدن غذا در مجاری تنفسی

پریدن غذا در مجاری تنفسی یک وضعیت خطرناک است که می‌تواند در صورت عدم درمان مناسب منجر به عوارض جدی و حتی مرگ شود.